För företag

DiLucias Utvecklingsbyrå AB

– Villa insikt med rum för din inre & yttre resa.

Om

Jag hjälper både människor och företag att bli hållbara och växa.

Jag bidrar till att både människor och företag blir hälsofrämjande, kostnadseffektiva och hållbara.

All hållbar utveckling börjar där vi står och när vi bygger på det som får oss att må bra i grunden och inte bara för stunden, då bygger vi hållbara människor och kostnadseffektiva företag.

Vision

Min vision är att förändra världen så att alla företag ska bli hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva.

Bakgrund

I samhället pågår en ständig utveckling och strävan för ökad effektivitet, samtidigt ökar psykisk ohälsa hos oss människor vilket påverkar effektiviteten negativt.
Traditionellt sett har organisationer och företag satsat på rehabilitering och förebyggande insatser som mest handlat om den fysiska hälsan och den fysiska arbetsmiljön.

Nu och i framtiden

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro – nu är det dags att ta nästa steg.
Forskarna är eniga, ett hälsofrämjande ledarskap är en förutsättning för att kunna skapa hälsofrämjande hållbara medarbetare och kostnadseffektiva och hållbara företag.
I humankapitalet räknas förutom utbildning, kompetenser och färdigheter även hälsa in.
Kunskapen om sambandet mellan människors hälsa, arbetsmiljö och effektivitet finns idag och kunskapen om vad i arbetsmiljön som bidrar till god hälsa har också ökat under senare år.

Ur ett hälsofrämjande perspektiv ser man människan utifrån ett helhetsperspektiv. Här identifieras de faktorer som främjar hälsa, så kallade friskfaktorer och arbetet inriktas på att stärka dessa.

Ett centralt begrepp inom det hälsofrämjande området är känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet KASAM kan överföras till arbetslivet där en arbetsplats som kännetecknas av en hög känsla av sammanhang är en hälsofrämjande arbetsplats.

Ett hälsofrämjande ledarskap är ett ledarskap som bland annat stärker känslan av sammanhang hos medarbetarna, för detta krävs mod och ökad medvetenhet hos både ledning och medarbetare.
Hälsa kan ses som en resurs för att klara de utmaningar vi människor ställs inför i vardagen.

Genom att ta ansvar för sig själv och ha en hälsofrämjande strategi, ger vi oss själva kraft och möjlighet att ta ett steg mot förverkligandet av våra mål och visioner både i arbetslivet och i privatlivet.

Idag ställs det höga krav på människan i alla situationer, det förväntas att vi ska bidra till goda resultat, ständigt vara på topp, alltid uppkopplad samtidigt som livet pågår runt omkring.

För att klara allt detta krävs både självinsikt och självkännedom, och inte minst medvetenhet om det egna ansvaret och vilka val vi vill göra för att nå balans i livet.

En ledare som är medveten, tar ansvar och har en hälsofrämjande strategi för sig själv som människa kommer att vara en förebild för sina medarbetare vilket skapar synergieffekt i företaget.

Företag och organisationer som har en hälsofrämjande strategi gynnas av detta och det är en angelägenhet för såväl arbetsgivare som anställda.

En hälsofrämjande strategi hos företaget ökar också företagets attraktivitet.

För att skapa goda arbetsförhållanden och minska riskerna för ohälsa måste alla ta ansvar och medverka både ledningen och medarbetarna.

På det hälsofrämjande företaget finns balans mellan arbetets krav, individens 
resurser och goda sociala relationer och sist men inte minst möjlighet till personlig utveckling.

Goda sociala relationer innefattar både relationer med de man jobbar med i det dagliga arbetet och relationer med chefer/ ledare.

I Sverige har tre av fyra människor erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen och idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige.

Det görs för lite för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet, vilket kostar svenska företag och samhället miljarder varje år och sist men inte minst kostar det personligt lidande både hos varje enskild människa som drabbas och dennes närstående.

Kundnyttan

Jag erbjuder utvecklingsstöd till företag och organisationer utifrån mitt expertområde gestaltiskt förhållningsätt* och med DiLucias Modellen som grund, i syfte att med ökad medvetenhet få människor och företag att bli hållbara och växa.

Ett starkt inslag är att jag fokuserar på hur hälsan kan stärkas eller bevaras, vilket är mer kostnadseffektivt än att åtgärda svårigheter när de redan har uppstått.

Jag stödjer mina kunder bland annat genom att utifrån en helhetssyn visa på att människor är delar av ett system som fungerar tillsammans och som samskapar kultur och resultat.

Med en optimistisk hållning har jag i första hand fokus på lösningar och möjligheter utifrån kundens egna styrkor och resurser i nuläget.

Det är det mest effektiva arbetssättet när man vill fokusera, medvetandegöra och tydliggöra samt leda en verksamhet på ett hälsofrämjande och kostnadseffektivt sätt.

Jag jobbar kvalitativt och utgår i alla mina uppdrag från hela människan i alla sina sammanhang och har resultat- och relationsfokus.

Hälsopromotion

De fyra kriterierna inom Hälsopromotion som är nödvändiga delar för att åstadkomma en förändring mot bättre förutsättningar för människors hälsa och arbetsliv är:

 • Fokus på främjande – Hälsofrämjande (Salutogen, Salus = hälsa) inriktning som också är värdegrund i hälsoarbetet. Fokus är på hälsans ursprung och hur den kan stärkas eller bevaras. Idén om salutogenes (hälsans ursprung) är central inom hälsopromotion vilket innebär att det är friskfaktorerna som är viktigast. De verkar parallellt och i samverkan med det förebyggande och rehabiliterande.
 • Arenatänkandet – Sammanhanget för insatsen, exempelvis arbetsplatsen. Att arbeta med arbetsplatsen som arena innebär att integrera hälsa i beslutsfattande, policydokument, verksamhetsplaner och mål, organisering, kompetensutveckling, ledning och ledarskap, kvalitetsarbete, arbetsplatsträffen, medarbetarsamtalet, mm.
 • Delaktighet – Mänskliga villkor som måste uppfyllas. Genom delaktighet skapas engagemang, ökad förståelse, förändring av beteende och bättre anpassning av insatsen till arbetsplatsen. Delaktighet kan beskrivas som makt och inflytande, balansen mellan att vara självständig och känna tillhörighet men även som demokrati och rättvisa.
 • Process – Formen för utvecklingsarbete är processen som innefattar de tankar, känslor och handlingar som pågår hos individen, gruppen och i organisationen i stort. Den är ständigt pågående och innebär att arbetet måste anpassas till den unika arenans pågående process. Förändrings- och utvecklingsarbete i organisationer kan inte programmeras i förväg utan kräver kunskap om och förmåga att arbeta processinriktat.

Det här får du när du väljer att samarbeta med oss.

 • Jag har fokus på dig och dina behov och på dina styrkor och inre resurser.
 • Du får regelbundet tillfälle till både påfyllning och återhämtning i vardagen.
 • Ökad medvetenhet om dig själv, dina gamla mönster och hur du samskapar med andra människor.
 • Du får möjlighet att formulera dina frågeställningar, ett dilemma eller något du funderar på.
 • Du kommer att nå insikter och få verktyg, som gör att du kan hantera händelser som du tidigare upplevt svåra att hantera.
 • Du kommer att uppleva att livet som helhet blir både mer hälsofrämjande, effektivt och njutbart och hållbart när du upptäcker att du kan välja hur du vill ha din dag både på arbetet och privatlivet.

Min process struktur ”DiLucias modellen”

I mina uppdrag utgår jag från en grundstruktur för samtalsprocess på individ och eller gruppnivå.

Jag utformar alltid processen i dialog med uppdragsgivaren.

Om det under processens gång skulle uppstå andra behov än det som är ”kontrakterat” är det alltid i dialog med uppdragsgivaren som eventuell revidering av ”kontraktet ”sker.

 

Marknaden

Jag vänder mig till företag och organisationer och jobbar både på individ och gruppnivå med dialog, reflektion och kreativa övningar som aktiverar kropp, förnuft och känsla.

Jag erbjuder även workshop som inspiration för väcka medvetenhet och vilja att utvecklas i hälsofrämjande riktning, jag erbjuder också Tyst afterwork på arbetsplatsen och olika aktiviteter i Villa Insikt.

 • Idag är det intellektuella kapital ett allt viktigare konkurrensmedel och måste ständigt stimuleras, engageras och utvecklas.
 • Det handlar inte bara om faktakunskaper utan i allt högre grad även om andra kvaliteter.
 • Många av dagens unga människor värderar personlig utveckling och möjlighet att påverka en kreativ arbetsmiljö högre jämfört med tidigare generationer.
 • Det innebär att unga idag kommer att välja arbetsgivare som kan erbjuda dem detta och att stanna i en organisation som inte är hälsofrämjande är inte en självklarhet.
 • Att attrahera och behålla de bästa medarbetarna som mår bra och är effektiva blir därför en utmaning för alla företag och organisationer.

Jag vänder mig både till chefer, ledare, medarbetare.

Om mig och mina erfarenheter.

Jag har bred yrkeserfarenhet och stor ledar- och livserfarenhet, jag har levt ett utmanande och innehållsrikt liv både professionellt och privat, och alla dessa erfarenheter är till god hjälp i mitt arbete idag.

Jag har 7,5 års universitetsstudier och är Legitimerad Sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, Legitimerad Barnmorska och Sjukgymnast.

Jag är också utbildad Organisationskonsult. Jag har gått flera ledarskapsutbildningar bl.a en avancerad ledarskapsutbildning under 3 år som har lett till att jag är Diplomerad GestaltPartner®, en varumärkesskyddad yrkesidentitet som baserar sig på en omfattande certifieringsprocess i tre steg. Jag är även utbildad i mindfulness och mediyoga.Och är även CFT-Compassion focus terapeut.

Jag har erfarenhet från olika företag och organisationer både som medarbetare, chef/ledare och konsult. Jag har också lång erfarenhet från arbetsmiljö- och kvalitetsarbete och har under många år ingått i krisledningsstaben och arbetsmiljökommitén vid Umeå universitet.

Jag har stor erfarenhet och ett brinnande intresse för frågor som rör området ledarskap, hållbarhet, hälsa och arbetsmiljö.

Jag bidrar till ökad medvetenhet, utgår från nuläget, bidrar till samsyn (i grupper) hjälper till att få syn ”på saker” ex sådant som man brukar säga att ”det sitter i väggarna” dvs kulturen på företaget, jag har fokus på det som pågår här och nu och jag tillför nya perspektiv.

Utbildningsbakgrund (CV) Karina DisLucias

Leg.Sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri, Leg Barnmorska och Fysioterapeut (Sjukgymnast)

Ledarskapsutbildningar:
– Mentorprogram för chefer/ledare som pågick under under 1 år.
– UGL- Utveckling grupp ledare.
– Vilja våga växa- ledarskapsutbildning.
– 3-årig gestaltisk utbildning och är certifierad coach och organisationskonsult på gestaltisk grund.
– Diplomerad GestaltPartner®, en varumärkesskyddad yrkesidentitet som baserar sig på en omfattande certifieringsprocess i tre steg.
– Stresshanteringshandledare.
– Hälsoprofilbedömare Steg 1.
– Mindfulness instruktör.
– MI-handledare steg 1 och 2 (Motiverande samtal).
– Samtalsterapeut- inom CFT.
– Utbildad inom Mediyoga och Hormonyyoga.
– Utbildad fjälledare och har genomfört grundläggande soldatutbildning och är också certifierad patrullhundsförare i Försvarsmakten.

Kort om gestalt

Gestalt är en syntes av olika teorier;

Fält- och systemteori, som förklarar relationerna och organisationsstrukturens dynamik, och ett ömsesidigt samskapande i varje situation. Vi människor inte ”bara” påverkar varandra, vi samskapar med varandra hela tiden. Och helheten är något mer, och annat, än summan av delarna.

Existentialismen, som betonar vikten av att som människa ta ansvar för de val vi gör och svara medveten om att våra val också påverkar sammanhanget.

Kognitiva teorin; som förklarar hur vi behandlar och tolkar våra sinnesintryck.

Fenomenologin; som innebär att ha fokus och uppmärksamhet på det som (faktiskt) sker ”här och nu”.

Holismen; som ser människan som en helhet med både tankar, känslor och sinnen och grupper och organisationer som ett dynamiskt fält där kommunikation och dialog är viktigt.
  

 • Gestaltiskt förhållningssätt
 • Ordet gestalt betyder helhet eller helt sammanhang.
 • Det gestaltiska förhållningssättet innebär att arbeta utifrån en helhetssyn.
 • Att öka medvetenheten hos individer, grupper och organisationer för att skapa synergi inom verksamheten.
 • Att sära på mig och andra, vilket skapar ansvarstagande på alla nivåer.
 • Att sträva efter ett värderingsfritt förhållningssätt.
 • Att vara autentisk, att tankar, känslor, beteende och kommunikation är sammanhängande, vilket gör oss tydligare som chef/ledare/medarbetare, grupp och organisation.
 • Att relationerna synliggörs för att stödja verksamhetens resultat och lönsamhet.
 • Hälsopromotion definierats av WHO som ”den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa och därmed kunna leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet”
 • Salutogenes (Salus = hälsa) och känsla av sammanhang (KASAM) är begrepp som används inom det hälsofrämjande området och är helt i linje med vårt gestaltiska förhållningssätt.

Kontakt